Make your own free website on Tripod.com

 

Image1.gif (3192 bytes)Image2.gif (4800 bytes)

toi pho nhac vao th

th ngi hoa co moc

nhac toi buon co oc

khong ch noi tnh th

                         ntd

 

Thang ngay

th: Coty & Pham The nh

(Nhanh Nho)

Dan ngi yeu ve tham trng cu th: Pham The nh

(Van Hoc Nghe Thuat)

Thuy khuc 3 th: Nguyen Ngoc Quynh Thi

(Van Hoc Nghe Thuat)

Thang chn tr lai trng th: Nguyen Ngoc Quynh Thi

(Van Hoc Nghe Thuat)

Hue bay gi th: Tram T

(Van Hoc Nghe Thuat)

Em vien x th: Dao Chi

(Van Hoc Nghe Thuat)

Cuong y th: Man Thuan

(Van Hoc Nghe Thuat)

Tieng thu th: Ma Sa mac

(Van Hoc Nghe Thuat)

Khuc tron tm ri cho mua thu th: Toc dai

(Van Hoc Nghe Thuat)

Chieu ben phm Dng cam th: Bach Cuc

(Van Hoc Nghe Thuat)

Ha, bien va em th: Y Lien

(Nhanh nho)

a em en trng thi nhac va li: o Tieu Hoc

 

Presents Poem : Dinh The Pham

English translation: Ian Bui

Sprinkle A Little Magic Back to Life Poem : Quynh Thi Ngoc Nguyen

             Hp Ly              

th Pham The nh

(viet tang Coty)